صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

  

 عکس

نام و نام خانوادگی

گروه

 موقعیت

عنوان

 

دکتر احمد شانه ساز زاده

مهندسی عمران

استادیار

دبیر مسابقه

 

دکتر رامتین معینی

مهندسی عمران

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

دکتر احسان بنی اسدی

مهندسی مکانیک

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

 

دکتر مهدی مشرف دهکردی

مهندسی مکانیک

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

 

دکتر محسن غلامی

مهندسی شیمی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

دکتر محمد حسین استکی

مهندسی پزشکی

استادیار

عضو کمیته اجرایی

 

دکتر محمد رضا طلایی

مهندسی شیمی

استادیار

عضو کمیته اجرایی