صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

اهداف برگزاری اولین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها
  • بررسی جایگاه ایران در صنعت بازی‌های رایانه‌ای
  • آسیب‌شناسی صنعت بازی‌های رایانه‌ای ملّی
  •  بررسی جایگاه علوم انسانی و هنر در توسعه‌ی بازی‌های رایانه‌ای