صفحه اصلی > فهرست مجلات مرتبط
.: فهرست مجلات مرتبط

به‌هدف ارتقای سطح کیفی مقالات ارائه شده در کنفرانس، با تعدادی از مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی توافق شده است که روند داوری مقالات برتر کنفرانس در این مجلات تسریع و تسهیل شود. لازم به ذکر است که پذیرش مقاله در کنفرانس به‌معنی پذیرش آن در این مجلات نیست؛ بلکه نسخه‌ی گسترش‌یافته‌ی مقالات برتر توسط نویسنده و از طریق دبیرخانه‌ی کنفرانس به مجلات مزبور ارائه و داوری مربوطه در مجلات انجام خواهد شد. لکن روند داوری برای این مقالات سریع‌تر و ساده‌تر انجام خواهد گرفت. لیست این مجلات (که در حال تکمیل است) به شرح زیر می‌باشد:

 
ردیف نام مجله محل انتشار رتبه آدرس وب‌گاه
۱ JOURNAL OF COMPUTING AND SECURITY ـ (۱) دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://jcomsec.org/index.php/JCS
۲ پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/cbs
۳ پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-ترویجی http://ph.aui.ac.ir
۴ پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی (۳) دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/ssoss
۵ جامعه‌شناسی کاربردی (۳) دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir
۶ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد خوراسگان علمی-پژوهشی  http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p
۷ رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/nea
۸ مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-پژوهشی http://mth.aui.ac.ir
۹ راهبرد دفاعی (۲) مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی-پژوهشی مشخصات مجله
 ۱۰ رویش روانشناسی (۳) انجمن رواشناسی بالینی کودک و نوجوان علمی-ترویجی http://www.frooyesh.ir
۱۱ راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی-پژوهشی www.csr.ir
۱۲ تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی-پژوهشی http://islamicedu.rihu.ac.ir
۱۳ توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران علمی-پژوهشی https://jed.ut.ac.ir
۱۴ پژوهش‌های ارتباطی مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما علمی-پژوهشی http://www.rcirib.ir/sanjesh
۱۵ جهانی رسانه (۴) دانشگاه تهران علمی-پژوهشی http://gmj.ut.ac.ir
۱۶ یادگیری الکترونیکی (۳) قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی علمی-پژوهشی http://mediaj.ir/online
۱۷ علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز علمی-پژوهشی http://jms.scu.ac.ir
۱۸ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی (۳) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری علمی-پژوهشی دانشگاه آزاد http://ictedu.iausari.ac.ir
۱۹ پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت (۳) انجمن ایرانی تعلیم و تربیت علمی-پژوهشی مشخصات مجله
۲۰ مطالعات فرهنگی و ارتباطات (۴) انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی-پژوهشی http://iaocsc.ir
۲۱ Majlesi Journal of Multimedia Processing  دانشگاه آزاد مجلسی - http://mp.majlesi.info

۱) این مجله‌ داوری کنفرانس در مورد مقالات برتر حوزه‌ی فنی را بعنوان یکی از داوری‌های مورد نظر مجله می‌پذیرد و نسخه‌ی گسترش یافته‌ی انگلیسی مقالات مزبور را پس از انجام یک داوری دیگر به چاپ خواهد رساند.

۲) فصلنامه‌ی راهبرد دفاعی مقالات برتر کنفرانس که دارای ماهیت دفاعی، نظامی و امنیتی بوده و در سطح راهبردی تنظیم شده باشند را با انجام فقط یک داوری (به شرط تأیید هیأت تحریریه) چاپ می نماید.

۳) مقالات مرتبط با یک داوری کمتر در مجله به چاپ می رسد.

۴) مقالات برتر کنفرانس در حوزه‌ی مرتبط، با لحاظ شدن داوری کنفرانس در این مجله داوری خواهند شد.