صفحه اصلی > ساخت نماهنگ
.: ساخت نماهنگ

  

ساخت نماهنگ

 

امتیاز

توضیحات

جنبه‌های اثر

80

40

انتخاب موضوع و نوآوری

علمی

40

توضیحات علمی و تشریح پدیده در نماهنگ

20

20

خلاقیت و کیفیت نماهنگ

فناوری

100

مجموع امتیازها

30

ساخت یک وسیله یا سامانه برای انجام آزمایش (امتیاز مازاد)

علمی-فناوری