صفحه اصلی > اسامی داوران مسابقات
.: اسامی داوران مسابقات

طراحی و ساخت ویسکومتر

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

آقای دکتر علی محبی

شهید باهنر کرمان

آقای دکتر محمود فغفورمغربی

فردوسی مشهد

آقای دکتر امیرحسین سعیدی

تربیت مدرس

آقای دکتر محسن  بدرسمای

اصفهان

آقای دکتر محسن غلامی

اصفهان

 

 

طراحی و ساخت شناور

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

آقای دکتر سعید فراهت

سیستان و بلوچستان

آقای دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی

فردوسی مشهد

آقای دکتر شهریار منصورزاده

صنعتی اصفهان

خانم دکتر رویا شادمانی

سازمان صنایع دریایی

آقای دکتر احسان بنی اسدی

اصفهان

 

 

نماهنگ

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

آقای دکتر محمدرضا چمنی

صنعتی اصفهان

آقای دکتر عبدالرضا کبیری سامانی

صنعتی اصفهان

آقای دکتر سید محراب امیری

شیراز

آقای دکتر محمد حسین استکی

اصفهان

آقای دکتر رامتین معینی

اصفهان

 

 

آزمایشگاه مجازی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

آقای دکتر مسعود ضیائی راد

اصفهان

آقای دکتر حامد  شهبازی

اصفهان

آقای دکتر مهدی مشرف

اصفهان