صفحه اصلی > کمیته راهبردی دانشجویی
.: کمیته راهبردی دانشجویی

تیم دانشجویی

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

محمد نبویان پور

دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

محمد مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - آب

پدرام جزائری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - آب

مسیح هنرمند

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - آب

سید رضا موسوی زاده

دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

محمد کمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

رودابه آراسته

دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

محمد بابایی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - آب

رضا فتاحی

دانشجوی دکتری عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

کوروش سرحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - آب